“Народни будители”

7 , 8 и 9-ти клас

Изследователски проек, съчетани с използването на технологии (https://prezi.com – безплатна версия на облачна услуга за интерактивни презентации и https://kahoot.com/schools/– уеб сайт за създаване на обучителни игри)

Всички материали за проекта могат да бъдат намерени тук.

Здравейте,

Казвам се Ваня Захариева-Алексиева и от 2000 година съм в българското училище “Св. св. Кирил и Методий” във Ванкувър, Канада в качеството на учител и/или ръководител. Училището ни участва в програмата “Роден език и култура зад граница” още от самото й начало през 2007 година. От 2010 година, регистрирахме благотворителна организация и от същата година сме в списъка на училищата по постановления №334. В училището ни се обучават над 50 деца по български език, народни танци, история и география на България и изобразително изкуство.

Pic1

Всяка събота, шестия ден на седмицата, сплотеният ни колектив от преподаватели се опитваме да ангажираме децата с интересни обучително-възпитателни активности, съчетаващи образователните ни цели и подходите на канадската образователна система, в която учениците ни са потопени в останалите пет дни.

В професионално отношение съм сертифициран преподавател в гимназия от 2002 година. В последните 15 години съм преподавала математика, физика, компютърни науки, медия и филмово изкуство на 9, 10, 11 и 12 класове, както и курсове на ниво колеж в град Бърнаби, Ванкувър, Канада. Използвам технологии и проектно-базирано обучение ежедневно в работатa си. Това са едни от най-актуалните тенденции в образованието в Канада, наред с адаптиране и индивидуализиране на обучението. В последните няколко години специализираните курсове, които преподавам (програма “Въстанници” Rebels Media: https://rebelsmedia.wordpress.com/) придобиха голяма популярност. сред учениците не само на нашето училище, но и по света и Програмата ми (използвам притежателно местоимение защото започнах с 5 класа -150 деца, а сега имаме 22 класа – почти 650 ученика на година) заинтригува и възбуди неимоверен интерес. Станахме носители на различни провинциални и национални награди и стипендии на стойност над $100 000 CAN (Samsung, Microsoft Philanthropic Society, BestBuy). Всички награди и стипендии са за участия в конкурси с ученически проекти. Преподавам също така курсове по математика на Станфордския университет на надарени ученици и кандидат студенти.

PridruvitelnoPismo_KulturnaIdentichnost1

Придобитият опит в канадското училище се опитвам да прилагам и в съботното/българското училище, като педагогически подход, ценностна ориентация и философия на обучението.

Бих искала да споделя опита си и разработките са за проекта “НАРОДНИ БУДИТЕЛИ”, по който учениците от седми, осми и девети класове работят през месец октомври.

Проектът в основата си е изследователски, съчетан с използването на технологии и уеб2.0 интернет сайтове, като https://prezi.com/ и https://kahoot.com/schools/, с прилагане на традиционната взаимоучителна методика.

Първият етап на проекта е фокусиран върху изследователската дейност. Учениците са стимулирани да усвояват и усъвършенствуват умения и техники на планиране и да работят с факти и данни от различни източници. Набляга се на схематични изложения , тематични карти за подробно водене на записки, идентифициране и оценяване на учебните източници и подбор и анализ на релевантна информация.

Вторият етап включва структуриране и оформяне на презентация (различна от Power Point). Използват се методи за вътрешна мотивация, чрез избор на начина на представяне на наученото. Тук се прилагат и уменията за работа в екип, чрез координиране на дейностите на членовете на екипа. Изборът за тази учебна година бе “ПРЕЗИ” презентатция и КАХУТ викторина, базирана на презентацията. Развиват се комуникативните умения и уменията за критично мислене чрез активността “Интервю с критичен приятел” (приложение №3) файла “Pril#3_IntervuSKritichenPriatel.pdf”.

Pic4

Следва най-дългоочакваната част – представяне на наученото на по-малките ученици, родители и гости. Тази част е базирана на взаимоучителния метод, но в изключително позитивна конотация, наречен “Празник на знанието”, където преподаващите ученици са стимулирани да се самоусъвършенствуват, а тяхната аудитория играе и учи едновременно, което води до култивиране на чувство на принадлежност и позитивна емоция от съботното училище. Поканата за празника на знанието може да видите в приложение № 6 файла “Pril#6_PokanaZaPraznikaNaZnanieto.pdf”.

Последният етап е самооценка. Учениците рефлектират върху процеса на работа по проекта, идентифицират и обясняват своите силни и слаби страни, анализират познанията си – какво още трябва да научат. Щрихират се плановете за следващия проект за класа, както и личните цели на учениците, чрез размишления и самооценка. Акцентира се върху процеса на работа, а не върху крайния резултат. По този начин процеса на учене се обвързва с емоциите и вътрешната мотивация и учениците стават автори на собственото си образование. Формуляра за самооценка е в приложение №4 файла “Pril#4_SamoOcenka.pdf”.

Бих искала да отбележа някои от основните характеристики на образователната система в Британска Колумбия, които несъмнено играят ключова роля в разработаката на така описания проект.

В Британска Колумбия образователната система се базира основно на лични умения, наричани способности или компетенции (competencies). Учебната програма за всеки предмет включва ключовите- съдържание и концепции, като паралелно с това се стремим да насърчаваме и развиваме умения за комуникация и мислене, лична и социална отговорност, които от своя страна водят до по-задълбочено когнитивно мислене, в съответствие с динамичния и технологично наситен днешен свят. Имайки предвид, че учениците в нашето българско училище са в същото време и ученици в Британска Колумбия, в съботните занятия ние се опитваме да поставим развитието на личните способности, изброени по-долу в основата на учебния процес и да ги свържем пряко с идеята, нашите деца да са образовани и отговорни граждани на двете държави – България и Канада. Ето кратко описание на способностите (competencies):

Комуникация: Комуникацията е набора от способности, които учениците използват за предаване и обмен на информация, опит и идеи. Тя е необходима, за да могат учениците да изследват света около тях, да разберат и ефективно да предадат причинно–следствените връзки. В днешния дигитално наситен свят, комуникацията включва също така умението ефективно да се използват дигитални медии. Притежаване на умението за добра комуникация осигурява мост между уменията на учениците за учене в тяхната лична и социална среда. В представения проект учениците са поставени в среда изискваща общуване по между им, както в процеса на структуриране и оформяне на презентацията и играта, така и в представянето им на по-малките си съученици. Качеството на общуване несъмнено е и в основата на интервюто с критичен приятел. Топлите отправки, oтправките за изясняване и/или отразяване/, пробните въпроси, както и студените отправки дават на нашите деца, живеещи в чужбина, така необходимото речниково богатство и възможност за упражняването му. Моля вижте файла “Интервю С Критичен Приятел – прил. №3”, файла “Pril#3_IntervuSKritichenPriatel.pdf”.

Творческо мислене: Творческото мислене е умението да се генерират нови идеи и концепции. В проекта “Народни будители” учениците сами избраха как да представят наученото, след дискутиране на идеите, как един ученик може да демонстрира това, което знаe. Бих искала да отбележа факта, че в процеса на проекта наблягахме на формирането на знанията, а не на наученото, така нареченото формативно оценяване (formative assessment). Моля вижте файла ”Форми На Представяне На Наученото – приложение №1” – файла “Pril#1_FormiNaPredstavqneNaNauchenoto.pdf”.

Pic5

Критично мислене: Критичното мислене е изграждане на преценки въз основа на разсъждения. Умението се базира на Таксономията на Блум, което е всъщност йерархия на мисловните умения, в която по-високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните нива. Умението за запаметяване е в основата на пирамидата, последвано от разбиране и приложение. Следват анализ, синтез и оценка. Идеята е, че за да приложим една концепция, първо трябва да я разбираме. За да оценим даден процес, първо трябва да го анализираме. Всяко следващо ниво се надгражда над предишното. За нашите ученици, изучаващи езика като втори език в някои случаи, разбирането на думи, фрази и понятия е база, над която надграждаме ден след ден използването им в различни конструкции, направата на изречения, преразказване на истории, и съчиняване на есе или история. Четене и намиране на информация, водене на записки и организирането им, вървят ръка за ръка с оценяване на подходящите източници на информация и анализиране на надеждността, качеството и стойността на получената такава. Учениците се учат на анализ и синтез, а може би в някои случаи и на оценка на познанията си.

Тук искам да спомена и моята лична философия на преподавател, която несъмнено влияе на стила и методите, които прилагам в практиката си. Личната ми педагогическа идеология се базира на изброените по-горе способности (competencies), наблягайки на ценността от междуличностното общуване, осъзнаване на холистичното цяло на процеса на обучение, както и съзнателното и целево използване на технологии.

Стремя се, в работата си с децата, както в канадското, така и в българското училище ,да изграждам лични взаимоотношения на базата на ефективна комуникация, професионална етика и взаимно уважение. Когато имаме осъзната атмосфера на подкрепа един към друг с учениците и си сътрудничим на базата на единомислие и творчество, работата за постигане на общата цел е плодотворна. Мисля, че в голяма част от случаите успявам да изградя лични връзки и продуктивни взаимоотношения .

Вторият приоритет в практиката ми е изграждане на разбирането за холистичния характер на образованието. Междупредметните връзки са в основата на проекто-базираното обучение, което практикувам. В процеса на изработване на проекта, учениците не само обогатяват изброените по-горе компетенции. Те се учат на изследователско търсене, научен подход и самооценка – качества, ценни не само в областите на литературата и историята. Проекто-базираното обучение и свързаните с него междупредметни връзки са неразделна част от дългогодишния ми опит в канадското училище.

Третият акцент, в работата ми като педагог, е осъзнатото търсене и използване на иновативни технологии. В различните проекти учениците ми използват ежедневно комуникационни платформи, социални медии уеб 2.0 и 3.0 технологии, което неминуемо подпомага прилагането им и в съботното българско училище. Нашите деца имат предимството на мигновен достъп до необятно море от информация, но също така се нуждаят от умения да го използват ефективно, критично, креативно и самоконтролируемо. Задължение на педагозите е да „разчупваме“ учебното съдържание, и да го направим увлекателно и модифицирано, отчитайки индивидуалностите на всяко дете. Този процес води до коренна промяна в облика на училището, различна от това, което училището е било за нас, по възрастните.

Pic6

Всичко, казано до тук върви ръка за ръка с няколко практически подхода за ефективен образователен процес ,в които вярвам и се стремя да прилагам:

1. Учене чрез правене

2. Индивидуализиране и персонализиране на заданията.

3. Предоставяне на право на избор и свобода на вземане на решенията от учениците. (относно темата на проекта, с кого да си сътрудничат за направата на проекта, как да представят наученото и как да предадат знанията си на другите)

4. Осъзнаване на дългосрочните цели и мястото на проекта ( и/или краткосрочното задание) в достигане на дългосрочните цели.

Време е да разкажа за логистичната страна на проекта за народните будители, по който учениците от 7, 8 и 9-ти класове работят месец октомври.

Сесия №1: В групи по двама, учениците търсят и събират информация за българин с историческа или литературна значимост в националната ни история. Събраната информация учениците представят в писмен вид, за одобрение от преподавателя. Тази сесия завършва със попълването на “билет за изход” “Билет за Изход- прил. №2”- файла “Pril#2_BiletZaIzhod.pdf”. от учениците, отговарящи на два въпроса:

  • Кое е най-важното, което научих днес за …..?
  • Какъв въпрос все още имам за ……. ?

Сесия №2: Продължават събирането на информация, но вече търсим по-дълбоко- какво точно е това, което е направило дадената личност достойна за изучаването й. Какъв е приносът му/й към националната ни история. Мислим също така за това -как да представим наученото. Тази сесия завършва с попълването на “билет за изход” от учениците, отговарящи на нови три въпроса:

  • С какво точно напреднах по установения ми план днес?
  • Каква е следващата стъпка?
  • Какво планирам да направя следващия път?

Pic7

Сесия №3: В тази сесия учениците решават как да представят наученото и започват работата по изработката на артифакта. За вземане на решение как да представят наученото, моля вижте приложения списък на “Идеи, как един ученик може да демонстрира това, което знаe”. Тази сесия завършва с попълването на “билет за изход” (приложение №2) – файла “Pril#2_BiletZaIzhod.pdf”. от учениците, отговарящи на нови въпроси:

  • Какво искам да покажа?
  • Кое е най-важното в наученото от мен?
  • Какво още ще добавя /ще подкрепя с детайли?
  • Наученото ще демонстрирам чрез …………………….

Сесия №4: В тази сесия учениците изработават презентацията на наученото и я споделат със съучениците си, под формата на интервю с критичен приятел. Критичният приятел дава съвети и информация за обратна връзка, която е любезна, полезна и специфична. Тук учениците могат да използват отправки, които са предоставени под формата на работен лист наречен ”Съвет на критичен приятел – отправки и въпроси” (приложение №3). Интервюто с критичен приятел се прави, следвайки “протокол за провеждане на интервю c критичен приятел”. Класът е разделен на две групи. Група Б пита (интервюира), а група А отговаря (е интервюирана). След това позициите се сменят. Подробно описание на процеса можете намерите в работния лист. След интервюто с критичен приятел, учениците имат възможност да коригират и изгладят, при необходимост ,детайлите на презентациите си, както и да дооформят играта “kahoot.com” на темата по която работят.

Pic8

Сесия №5: Следва така очаквания “ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО” по случай ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ. Тази година той се проведе на 2 ноември, стая Б223 в Alpha Secondary School. Родители и гости, както и учениците от подготвителен до 6 ти класове бяха гости на учениците от 7, 8 и 9-ти класове. Поканата за празника е приложение №6. Учениците, работили по проекта вече повече от месец, имаха възможността да представят наученото ,чрез презентатциите направени на “prezi”, след което тяхната публика бе “изпитана” със забавната игра“kahoot” състояща се от въпроси отново подготвени от представящите. Всяка тема /народен будител/ бе представена на различна станция или гара с прожектор, компютър и представящите ученици от горните класове. Публиката бе в групи и имаше за задача да събере печатчета от всички гари.

Pic9

След обиколката на всички гари, децата от публиката попълваха цветния работен лист (приложение №5) файла “Pril#5_RabotenListZaPublikata_Po-MalkiteUcehnici.pdf” и получиха награда за участието си в “Празника на знанието”. По този начин, презентиращите повтарят наученото и го предават на по-малките ученици, прилагащи взаимоучителен прийом в съвременни условия. Учениците от всички класове не само придобиват чувството на заедност и принадлежност към нашата българската общност, но също така всички ние – учители и ученици сме обединени от една споделена визия, водеща към уникално сливане на българското и канадското, на традициите и технологиите в образованието, на съвремието и историята.

Примери на представените проекти може да видите тук:

Емма и Дарина – Константин Кирил

Рони – Черноризец Храбър 

Сесия №6: След презентирането, идва ред на оценката и самооценката. Както споменахме по-горе, учениците рефлектират върху процеса на работа по проекта (приложение №2). Целта на рефлектирането е да се постигне осъзнатост на учебния процес. Чрез критично размишляване върху целта на проекта, процеса на работа и стойността на крайния продукт, ученикът може сам да достигне до смисъла на учебния процес. Ролята на учителя е да му осигури необходимите инструменти – подходящи въпроси за самооценка и структура, която да следва. Нека да отбележа, че дискусията на тема какво правим и защо го правим е непрекъснато на дневен ред – преди началото на проекта, по време на работа, както и в този етап – след завършване на проекта. Развиването на умението да се самооценим носи и силна добавена стойност – колкото по-често учениците размишляват по тази тема, толкова по-дълбока е мотивацията им за бъдещи начинания.

Вярвам, че личният ми интерес и експертен опит ми позволяват да разработя учебни задания и проекти, които са не само подходящи за постигане на образователни цели, но са ангажиращи и мотивиращи за учениците.

Обичам си работата и се радвам на признание от страна на ученици, родители и колеги. Гордея се с учениците си и постигнатото от тях. Надявам се работата ми да им помогне в бъдещето им развитие, както за собственото им благополучие, така и за благополучието на семействата ни, на общността ни и на обществото като цяло.

С уважение,

Ваня Захариева-Алексиева

Advertisement