“БЪЛГАРИЯ В МЕН”

РАЗКАЗВАТЕЛНО ЕСЕ И ФИЛМ ЗА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Предмет: Български език

Възраст: 7 , 8 и 9-ти клас

Цел: Придобиване и усъвършенствуване на умения за писане на есе в съчетание с използване на мобилни телефони или други аудио записващи устройства, както и https://animoto.com/- облачна услуга за лесно създаване на персонализирани филми от снимки, видеоклипове и музика)

Всички материали за проекта могат да бъдат намерени тук.

Здравейте,

Казвам се Ваня Захариева-Алексиева и от 2000 година съм в българското училище “Св. св. Кирил и Методий” във Ванкувър, Канада, в качеството на учител и/или ръководител. Училището ни участва в програмата “Роден език и култура зад граница” още от самото й начало през 2007 година. От 2010 година, регистрирахме благотврителна организация и от същата година сме в списъка на училищата по постановления №334. В училището ни се обучават над 50 деца по български език, народни танци, история и география на България и изобразително изкуство.

Всяка събота, шестия ден на седмицата, сплотеният ни колектив от преподаватели се опитваме да ангажираме децата с интересни обучително-възпитателни активности, съчетаващи образователните ни цели и подходите на канадската образователна система, в която учениците ни са потопени в останалите пет дни.

PridruvitelnoPismo_KulturnaIdentichnostВ професионално отношение съм сертифициран преподавател в гимназия от 2002 година. В последните 15 години съм преподавала математика, физика, компютърни науки, медия и филмово изкуство на 9, 10, 11 и 12 класове, както и курсове на ниво колеж в град Бърнаби, Ванкувър, Канада. Използвам технологии и проектно-базирано обучение ежедневно в работатa си. Това са едни от най-актуалните тенденции в образованието в Канада, наред с адаптиране и индивидуализиране на обучението. В последните няколко години специализираните курсове, които преподавам (програма “Въстанници” Rebels Media: https://rebelsmedia.wordpress.com/) придобиха голяма популярност. сред учениците не само на нашето училище, но и по света и програмата ми (използвам притежателно местоимение, защото започнах с 5 класа -150 деца, а сега имаме 22 класа – почти 650 ученика на година) заинтригува и възбуди неимоверен интерес. Станахме носители на различни провинциални и национални награди и стипендии на стойност над $100 000 CAN (Samsung, Microsoft Philanthropic Society, BestBuy). Всички награди и стипендии са за участия в конкурси с ученически проекти. Преподавам, също така, курсове по математика на Станфордския университет на надарени ученици и кандидат студенти.

PridruvitelnoPismo_KulturnaIdentichnost1

Придобитият опит в канадското училище се опитвам да прилагам и в съботното/българското училище, като педагогически подход, ценностна ориентация и философия на обучението. Бих искала да споделя опита си и разработките за проекта “БЪЛГАРИЯ В МЕН”, по който учениците от седми и девети класове работеха през месец декември.

Проектът в основата си е есе, записано и онагледено като филм, представящ житейската история на автора/ученика и интеграцията на българската култура в живота му/й. Разказвайки епизоди от личната си история, учениците поглеждат себе си през лупата на българския си произход и семейния си мироглед. В тях се пораждат мисли и чувства, които са много лични и интимни. В проекта си ,използвам подходите на наративната психология, така че житейската история на учениците да се превърне в осъзната и положителна културна идентичност.

Първият етап на проекта е общо класна дискусия на тема: “Кои елементи на културата на човек са очевидни и кои остават под повърхността на културния айсберг?”. Метафората за айсберга е взаимствувана от семинар на подобна тема в канадското училище. Позовавайки се на всеки един елемент от културния айсберг, дискутирайки примери от личния ни живот, учениците осъзнават мястото на българското им потекло в области различни от очевидните (храна, празници и език). Семейни ценности, лично пространство, възприятия за естетика, вярвания и предразсъдъци, маниери, чувство за хумор -са примери на културни елементи, които не се разпознават от пръв поглед. За някои деца е трудно да достигнат до целия списък, но дори и да изберат очевидните елементи на културата, размишленията и вглъбяването в тях са ползотворни в постигане на целта за себеопознаване.

За пълния списък на елементите на културата, моля вижте приложения файл Приложение №1 “Елементи На Културата – айсберг”

PridruvitelnoPismo_KulturnaIdentichnost3

Вторият етап е написването на сърцевината на есето. Седемнадесет различни елемента на културата на човек са изброени, с подтикващи въпроси към всеки един от тях (виж Приложение №2: Заданието – България в мен – част 1). Учениците трябва да отговорят на въпросите за четири елемента по техен избор и за елемента “семейство”, който се явява петият елемент (задължителен). Избирайки кои елементи да включат в историята си и начинът, по който да я разкажат, провокира учениците да разберат различните аспекти на идентичността си, което допринася за здравословното усещане за себе си.

Третият етап е оформянето на есе. От петте елемента в първата част, учениците избират три, но ги разширяват с различни примери и истории от личния си живот. Следва написване на увода и заключението. (виж Приложение №3 – Заданието България в мен – част 2). Подреждането на елементите на културата и сюжетните точки от живота на детето в разказ води до самоосъзнаване на семейния произход и използването на майчиния ни език. Личните убеждения и моралните ценности се подреждат в съзнанието на подрастващия и се оформя разбирането за себе си. Житейската история не е биография за фактите и събитията от живота, а по-скоро начинът, по който човек интегрира тези факти и събития вътрешно – разбира ги и ги връзва заедно, за да разбере смисъла им. Целта е учениците да анализират себе си и да подпомогнем изграждането на позитивни чувства в децата си, за собствено достойнство, включващо българо-канадско самоосъзнаване, вземайки най-добрите черти от двете култури, в резултат на което те да станат уверени в себе си личности, удовлетворени от това което са. Черновите на някои от есетата може да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/1N4F921MKm4UY_GYsymz8sf3WBnUaQPR1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xU1zlcMmCzHIxsNS_yBaGE1Rt80blCKR/view?usp=sharing

Следва най-приятния етап на проекта: записване на есето на аудио файл и онагледяването му със снимки от личните колекции на учениците и семействата им. За целта се използват личните телефони и/или звукозаписващи устройства и уеб 2.0 платформата https://animoto.com/projects. В този етап индивидуалните особености на учениците се очертават ясно и спомените и емоциите от преживени случки и събития придобиват ново значение. Някои деца се вглъбяват по-дълбоко в себе си, а други търсят внимание и споделят лични истории и преживявания. Процесът на направата на филма е изключително приятен за повечето ученици и е мотивация за завършване на “трудното писане и пренаписване на черновите на есето”. Акцентира се върху процеса на работа, а не върху крайния резултат. По този начин процесът на учене се обвързва с емоциите и вътрешната мотивация и учениците стават автори на собственото си образование.

Филмите изработени от децата могат да бъдат видени тук:

Проектите са също в папката с останалите материали от проекта: https://drive.google.com/drive/folders/1SDc6FNAptPmicfzshnzvraH-X97k2ye9?usp=sharing.

Тук искам да спомена и моята лична философия и подход на преподавател, която несъмнено влияе на стила и методите, които използвам в практиката си. Тя се базира на няколко основни за Британска Колумбия способности (competencies), които са комуникация, творческо мислене и критично мислене, както и лична и обществена отговорности. В канадската образователна система, учебната програма за всеки предмет включва ключовите- съдържание и концепции, но паралелно с това се стремим да насърчаваме и развиваме умения за комуникация и мислене, както и лична и социална отговорност, които от своя страна водят до по-задълбочено когнитивно мислене, в съответствие с динамичния и технологично наситен днешен свят. Имайки предвид, че учениците в нашето българско училище са в същото време и ученици в Британска Колумбия, в съботните занятия ние се опитваме да поставим развитието на личните способности, изброени по-долу в основата на учебния процес и да ги свържем пряко с идеята, нашите деца да са образовани и отговорни граждани на двете държави – България и Канада.

Първата важна компетенция е комуникацията. Комуникацията е набора от способности, които учениците използват за предаване и обмен на информация, опит и идеи. Тя е необходима, за да могат учениците да изследват света около тях, да разберат и ефективно да предадат причинно–следствените връзки. В днешния дигитално наситен свят, комуникацията включва също така умението ефективно да се използват дигитални медии. Притежаване на умението за добра комуникация осигурява мост между уменията на учениците за учене с тяхната лична и социална среда. В представения проект учениците се научават да комуникират визуално своите идеи и чувства, използвайки съвременни технологии. “Милениумите” публикуват снимки по-често отколкото писмени текстове. Изследванията показват, че текст над 140 букви не се чете, а се влачи и прескача автоматично. Снимката от друга страна, колкото и да е клише, наистина “струва повече от хиляда думи”. В този смисъл умението да правиш композиционно издържани снимки, да ги редактираш и подбираш се нарежда до умението да четеш и разбираш прочетеното. Написването на есето е несъмнено сърцевината на проекта, но направата на филма е “черешката на сладоледа” ,както от мотивационна гледна точка за моите ученици, така и за психологичното въздействие на крайния продукт върху слушателя/читателя/публиката. От друга страна ,в процеса на направата на есето, учениците четат и препрочитат написаното, слушат го многократно и в крайна сметка упражняват езика в забавна среда. Пасивният речник, с натрупване, постепенно се превръща в активен, което е и нашата крайна цел за децата ни, живеещи извън България. “Разчупването” на учебното съдържание, не само прави проекта интересен за учениците, но и неусетно за самите тях води до подобряване на комуникативните им умения.

Творческото и критичното мислене са също така компетенции на образованието в Британска Колумбия. Творческото мислене е умението да се генерират нови идеи и концепции. Критичното мислене е изграждане на преценки въз основа на разсъждения. В проекта “България в мен” учениците сами избраха как да представят наученото, след дискутиране на идеите, как един ученик може да демонстрира това, което знае. Бих искала да отбележа факта, че в процеса на проекта наблягахме на написването на есето. След проверяването и редактирането на черновата, бе избрано да го представим с филмче. Моля вижте приложение №4: ”Форми на представяне на наученото”. За нашите ученици, изучаващи български език като втори език в някои случаи, разбирането на думи, фрази и понятия е база, над която надграждаме ден след ден използването им в различни конструкции, направата на изречения, преразказване на истории, и съчиняване на есе или история. Опитвам се да направя увлекателен учебния процес, като използвам разумно технологиите и модифицирам съдържанието, отчитайки индивидуалностите на всяко дете. Надявам се този процес да води до коренна промяна в облика на училището, различна от това ,което училището е било за нас, по възрастните.

Бих искала да отбележа холистичния характер на проекта “България в мен”. Българският език е предмета, който е в основата на проекта, но несъмнено е в диалог с уменията на децата да говорят и пишат на английски, в много случаи по-добре отколкото на български. В този смисъл практикуването на двата езика паралелно допринася за развитието на уменията за осмисляне на нормите на двата езика, за сравняване на езиковите правила, за откриване и редактиране на грешки, за редактиране на текст, за ползване на международна лексика, за обогатяване на речниковия запас и усъвършенствуване на правилността на изказа. Не на последно място бих споменала отново преоткриването на човешките и семейните ценности като универсални ценности. Многоезиковият подход, който сме задължени да прилагаме в канадската среда, е сам по себе си ,по същество -междупредметна връзка, интегрирана в ежедневието ни.

Вярвам, че личният ми интерес и експертен опит ми позволяват да разработя учебни задания и проекти, които са не само подходящи за постигане на образователни цели, но са ангажиращи и мотивиращи за учениците.

Обичам си работата и се радвам на признание от страна на ученици, родители и колеги. Гордея се с учениците си и постигнатото от тях. Надявам се работата ми да им помогне в бъдещето им развитие, както за собственото им благополучие,така и за благополучието на семействата ни, на общността ни и на обществото като цяло.

С уважение,

Ваня Захариева-Алексиева

Advertisement